E3829C2AE9A194E38081E3818BE3828FE38184E381842AE3829C m - ღღღ  کافه سنتی عمو چــــــcheــــــه  ღღღبـا تـ ــو نیستــم ، بــه خودتــ ـــ نگیــ ــر ، اصلا تـ ــو یکــی نخـــوان ...
دارم بــا خودم زمــزمـه مـی کنـ ــم ، بــا خودم حرفـ ـــ می زنـــم ...
دلگیـ ــرم از آدم هـایـی کـه می آیند و می روند
و پشتـ ــــ سرشـ ـان را هــم نگـ ـاه نمی کنند ...
نمی بینند کــه پشتـ ـــ سرشـ ـان بـه جـای کـاسـ ـه ی آبــ ــــ ،
اشکـ ـــ ریختـ ـه می شـــود ...
بـه جـای خداحـافظـی ، بغـ ـض می کنند ...!
از تــو دلگیـ ــر نیستـم ،
رفتـن حق آدم هـاستــ ـــ !!
بــا خودم حرفــ ـــــ می زنــم ...